سلام امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ است
خانه / قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی ۲۳ آذر ۱۳۹۳

قیمت ناودانی ۲۳ آذر ۱۳۹۳

« قیمت ناودانی برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با ۰۲۱۶۶۳۱۶۰۹۹ تماس بگیرید]

قیمت ناودانی

کد نام محصول قیمت هر کیلو وزن نوع تخلیه
۵۰۰ قیمت ناودانی ۶ ایرانی ۲۰۶۰ تومان ۳۰ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۱ قیمت ناودانی ۸ ایرانی ۱۹۰۰ تومان ۴۲ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۲ قیمت ناودانی ۱۰ ایرانی ۱۹۰۰ تومان ۵۲ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۳ قیمت ناودانی ۱۲ ایرانی ۱۹۸۰ تومان ۶۴ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۴ قیمت ناودانی ۱۴ ایرانی ۱۹۹۰ تومان ۷۵ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۵ قیمت ناودانی ۱۶ خارجی ۱۹۸۰ تومان ۸۵ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۶ قیمت ناودانی ۱۸ خارجی ۳۰۰۰ تومان ۹۷ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۷ قیمت ناودانی ۲۰ خارجی ۲۹۲۰ تومان ۱۰۷ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران
۵۰۸ قیمت ناودانی ۲۲ خارجی ۲۰۹۰ تومان ۱۷۵ کیلوگرم شاخه ۶ متری کف بنگاه تهران

در صورت نیاز ناودانی ۱۲ متری نیز موجود است