جدیدترین های کف بازار
خانه / قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی27 فروردین 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی27 فروردین 1393 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 2040 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 2120 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 2150 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 2100 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 2295 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2390 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 3630 20 6 105 ایرانی ناودانی فابریک 2500 منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی25 فروردین 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی25 فروردین 1393 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 2040 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 2120 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 2150 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 2100 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 2295 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2390 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 3630 20 6 105 ایرانی ناودانی فابریک  2500 منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی19 فروردین 1393

ناودانی

قیمت ناودانی19 فروردین 1393 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 2020 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 2060 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 2080 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 2060 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 2250 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2390 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 3450 منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 17 فروردین 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی 17 فروردین 1393 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 2095 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 2010 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 2050 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 2030 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 2250 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2390 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 3340 منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 18 اسفند 1392

ناودانی

قیمت ناودانی 18 اسفند 1392 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 1930 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 1950 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 1990 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 1990 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 2185 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2390 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 3340 منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 3 اسفند 1392

ناودانی

قیمت ناودانی 3 اسفند 1392 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 1820 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 1850 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 1920 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 1860 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 2130 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2330 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 3120 منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 16 بهمن 1392

ناودانی

قیمت ناودانی 16 بهمن 1392 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 1810 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 1700 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 1780 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 1740 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 2000 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2290 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 2900 منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی7 بهمن 1392

ناودانی

قیمت ناودانی7 بهمن 1392 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 1810 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 1720 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 1800 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 1730 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 1970 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2280 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 2850 منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 17 دی 1392

ناودانی

قیمت ناودانی 17 دی 1392 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 1830 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 1725 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 1820 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 1760 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 1990 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2310 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 2300 منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 9 دی 1392

admin-54545

قیمت ناودانی 9 دی 1392 سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) 6 6 30 ایرانی ناودانی فابریک 1860 8 6 42 ایرانی ناودانی فابریک 1750 10 6 52 ایرانی ناودانی فابریک 1840 12 6 64 ایرانی ناودانی فابریک 1780 14 6 75 ایرانی ناودانی فابریک 1990 16 6 85 ایرانی ناودانی فابریک 2350 18 6 97 ایرانی ناودانی فابریک 2450 منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »