خانه / قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی 2 اردیبهشت 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۶۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۷۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۷۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۴۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۶۰ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۴۳۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۶۸۰ ۲۰ ۶ ۱۰۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۶۵۰ منبع : قیمت آهن   بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 1 اردیبهشت 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۲۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۰۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۸۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۸۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۰۰ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۹۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۶۳۰ ۲۰ ۶ ۱۰۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۵۲۰ منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی27 فروردین 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی۲۷ فروردین ۱۳۹۳ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۴۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۲۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۵۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۰۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۹۵ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۹۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۶۳۰ ۲۰ ۶ ۱۰۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۵۰۰ منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی25 فروردین 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی۲۵ فروردین ۱۳۹۳ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۴۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۲۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۵۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۰۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۹۵ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۹۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۶۳۰ ۲۰ ۶ ۱۰۵ ایرانی ناودانی فابریک  ۲۵۰۰ منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی19 فروردین 1393

قیمت ناودانی۱۹ فروردین ۱۳۹۳ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۲۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۶۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۸۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۶۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۵۰ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۹۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۴۵۰ منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 17 فروردین 1393

nav-Fiahan-ir

قیمت ناودانی ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۹۵ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۱۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۵۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۳۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۵۰ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۹۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۳۴۰ منبع : قیمت آهن بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 18 اسفند 1392

قیمت ناودانی ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۱۹۳۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۹۵۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۹۹۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۱۹۹۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۸۵ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۹۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۳۴۰ منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 3 اسفند 1392

قیمت ناودانی ۳ اسفند ۱۳۹۲ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۱۸۲۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۸۵۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۹۲۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۱۸۶۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۱۳۰ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۳۳۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۳۱۲۰ منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی 16 بهمن 1392

قیمت ناودانی ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۱۸۱۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۷۰۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۷۸۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۱۷۴۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۰۰۰ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۹۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۲۹۰۰ منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »

قیمت ناودانی7 بهمن 1392

قیمت ناودانی۷ بهمن ۱۳۹۲ سایز طول (متر) وزن (کیلو) نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی) ۶ ۶ ۳۰ ایرانی ناودانی فابریک ۱۸۱۰ ۸ ۶ ۴۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۷۲۰ ۱۰ ۶ ۵۲ ایرانی ناودانی فابریک ۱۸۰۰ ۱۲ ۶ ۶۴ ایرانی ناودانی فابریک ۱۷۳۰ ۱۴ ۶ ۷۵ ایرانی ناودانی فابریک ۱۹۷۰ ۱۶ ۶ ۸۵ ایرانی ناودانی فابریک ۲۲۸۰ ۱۸ ۶ ۹۷ ایرانی ناودانی فابریک ۲۸۵۰ منبع : قیمت آهن     بیشتر بخوانید »