قیمت میلگرد 27 اسفند 1393

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

021-66316099 با ما تماس بگیرید

کد محصول قیمت وزن کیلو ترخیص استاندارد طول متر
100 میلگرد 5.5 چین

1,740 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
101 میلگرد 6.5 ملایر

1,740 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
102 میلگرد 6.5 نطنز

1,750 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
103 میلگرد 8 قزوین

1,600 تومان

6 بنگاه تهران A2 12
104 میلگرد 8 هیربد

1,610 تومان

6 بنگاه تهران A2 12
105 میلگرد 8 آذر فولاد امین

1,660 تومان

5 کارخانه تبریز A2 12
106 میلگرد 8 اهواز

1,630 تومان

2000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
107 میلگرد 8 الیگودرز

1,660 تومان

2000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
108 میلگرد 10 آذر فولاد امین

1,640 تومان

7 کارخانه تبریز A2 12
109 میلگرد ساده 10

1,600 تومان

4 بنگاه تهران A2 6
110 میلگرد 10 امیرکبیر

1,650 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
111 میلگرد 10 آرین

1,550 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
112 میلگرد 10 الیگودرز

1,630 تومان

2000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
113 میلگرد 10 پارس

1,515 تومان

7 بنگاه تهران A2 12
114 میلگرد 10 قزوین

1,515 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
115 میلگرد 12 آذر فولاد امین

1,590 تومان

10 کارخانه تبریز A3 12
116 میلگرد 12 هیربد

1,540 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
117 میلگرد 12 تاکستان

1,530 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
118 میلگرد 12 امیرکبیر

1,605 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
119 میلگرد 12 شمس

1,535 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
120 میلگرد 12 کوثر

1,580 تومان

11 بنگاه تهران A3 12
121 میلگرد 12 قزوین

1,515 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
122 میلگرد 14 آذر فولاد امین

1,590 تومان

14 کارخانه تبریز A3 12
123 میلگرد 14 امیرکبیر

1,520 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
124 میلگرد 14 زاگرس

1,520 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
125 میلگرد 14 پرشین

1,520 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
126 میلگرد 14 شاهرود

1,520 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
127 میلگرد 14 آریا ذوب

1,510 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
128 میلگرد 14 نیشابور

1,560 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
129 میلگرد 14 میانه

1,550 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
130 میلگرد 14 ابهر

1,500 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
131 میلگرد 14 کاشان

1,600 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
132 میلگرد 14 آریان

1,500 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
133 میلگرد 16 آذر فولاد امین

1,590 تومان

18 کارخانه تبریز A3 12
134 میلگرد 16 اصفهان

1,550 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
135 میلگرد 16 شاهرود

1,525 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
136 میلگرد 16 آریا ذوب

1,510 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
137 میلگرد 16 پرشین

1,515 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
138 میلگرد 16 الوند

1,510 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
139 میلگرد 16 امیرکبیر

1,510 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
140 میلگرد 16 هیربد

1,510 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
141 میلگرد 16 شمس

1,500 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
142 میلگرد 16 ابهر

1,510 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
143 میلگرد 16 نیشابور

1,560 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
144 میلگرد 16 تبریز

1,520 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
145 میلگرد 16 آریان

1,480 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
146 میلگرد 18 اصفهان

1,555 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
147 میلگرد 18 آذر فولاد امین

1,590 تومان

23 کارخانه تبریز A3 12
148 میلگرد 18 چین

1,400 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
149 میلگرد 18 هیربد

1,510 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
150 میلگرد 18 امیرکبیر

1,510 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
151 میلگرد 18 آریا ذوب

1,510 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
152 میلگرد 18 نیشابور

1,560 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
153 میلگرد 18 زاگرس

1,530 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
154 میلگرد 18 پرشین

1,510 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
155 میلگرد 18 یزد

1,505 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
156 میلگرد 18 میانه

1,545 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
157 میلگرد 18 شاهرود

1,530 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
158 میلگرد 18 کوثر

1,535 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
159 میلگرد 18 الوند

1,510 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
160 میلگرد 18 آریان

1,480 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
161 میلگرد 20 پرشین

1,510 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
162 میلگرد 20 آذر فولاد امین

1,590 تومان

29 کارخانه تبریز A3 12
163 میلگرد 20 آریا ذوب

1,510 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
164 میلگرد 20 زاگرس

1,525 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
165 میلگرد 20 نیشابور

1,560 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
166 میلگرد 20 شاهرود

1,530 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
167 میلگرد 20 میانه

1,550 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
168 میلگرد 20 کوثر

1,535 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
169 میلگرد 20 نطنز

1,510 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
170 میلگرد 20 اصفهان

1,550 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
171 میلگرد 20 الوند

1,510 تومان

30 بنگاه تهران A2 12
172 میلگرد 20 البرز

1,515 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
173 میلگرد 20 امیرکبیر

1,515 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
174 میلگرد 20 آریان

1,480 تومان

30 بنگاه تهران A2 12
175 میلگرد 20 هیربد

1,515 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
176 میلگرد 22 نیشابور

1,560 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
177 میلگرد 22 میانه

1,550 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
178 میلگرد 22 آذر فولاد امین

1,590 تومان

36 کارخانه تبریز A3 12
179 میلگرد 22 زاگرس

1,525 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
180 میلگرد 22 آریا ذوب

1,510 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
181 میلگرد 22 اصفهان

1,555 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
182 میلگرد 22 کوثر

1,535 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
183 میلگرد 22 هیربد

1,520 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
184 میلگرد 25 آذر فولاد امین

1,590 تومان

47 کارخانه تبریز A3 12
185 میلگرد 25 نیشابور

1,560 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
186 میلگرد 25 اصفهان

1,560 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
187 میلگرد 25 میانه

1,560 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
188 میلگرد 25 آریا ذوب

1,520 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
189 میلگرد 25 زاگرس

1,535 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
190 میلگرد 25 هیربد

1,515 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
191 میلگرد 28 نیشابور

1,590 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
192 میلگرد 28 آذر فولاد امین

1,590 تومان

56 کارخانه تبریز A3 12
193 میلگرد 28 کوثر

1,540 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
194 میلگرد 28 کاشان

1,600 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
195 میلگرد 32 اصفهان

1,580 تومان

75 بنگاه تهران A3 12
196 میلگرد 32 آذر فولاد امین

1,590 تومان

75 کارخانه تبریز A3 12
197 میلگرد 32 نیشابور

1,600 تومان

75 بنگاه تهران A3 12