آخرین بروز رسانی قیمت : سه شنبه 25 شهریور 1393

کد

سایز

محصول

نوع

وزن

قیمت

100

5.5

میلگرد چین

کلاف

1تن

2100

101

6.5

میلگرد ملایر

کلاف

1تن

1990

102

6.5

میلگرد نطنز

کلاف

1تن

1990

103

8

میلگرد قزوین

A2

5.5

1890

104

8

میلگرد هیربد

A2

5.5

1960

105

8

میلگرد آذرامین

A2

4.5

1950

106

8

میلگرد اهواز

کلاف

2تن

1950

107

8

میلگرد تاکستان

A2

5.5

1890

108

10

میلگرد آذرامین

A2

6.7

1895

109

10

میلگرد ساده6متری

A2

4

1810

110

10

میلگرد ابهر

A2

7.5

1825

111

10

میلگرد آرین

A2

7.5

1835

112

10

میلگرد الیگودرز

کلاف

2تن

1960

113

10

میلگرد بناب

A2

6.7

1890

114

10

میلگرد قزوین

A2

7.5

1830

115

12

میلگرد آذرامین

A3

10

1860

116

12

میلگرد هیربد

A2

11

1840

117

12

میلگرد تاکستان

A2

11

1830

118

12

میلگرد امیرکبیر

A2

11

1840

119

12

میلگرد شمس

A2

11

1835

120

12

میلگرد کوثر

A3

11

1890

121

12

میلگرد قزوین

A2

11

1830

122

14

میلگرد آذرامین

A3

13.7

1860

123

14

میلگرد امیرکبیر

A2

14

1830

124

14

میلگرد زاگرس

A3

14

1810

125

14

میلگرد پرشین

A3

14

1810

126

14

میلگرد شاهرود

A3

14

1840

127

14

میلگرد آریاذوب

A3

14

1800

128

14

میلگرد نیشابور

A3

14

1860

129

14

میلگرد میانه

A3

14

1850

130

14

میلگرد ابهر

A2

14

1805

131

14

میلگرد کاشان

A3

14

1860

132

14

میلگرد آریان

A2

14

1790

133

16

میلگرد آذرامین

A3

17.6

1845

134

16

میلگرد اصفهان

A3

19

1865

135

16

میلگرد شاهرود

A3

19

1850

136

16

میلگرد آریاذوب

A3

19

1800

137

16

میلگرد پرشین

A3

19

1810

138

16

میلگرد الوند

A2

19

1750

139

16

میلگرد کوثر

A3

19

1845

140

16

میلگرد هیربد

A3

19

1800

141

16

میلگرد شمس

A2

19

1770

142

16

میلگرد ابهر

A3

19

1805

143

16

میلگرد نیشابور

A3

19

1860

144

16

میلگرد تبریز

A3

19

1840

145

16

میلگرد آریان

A2

19

1780

146

18

میلگرد اصفهان

A3

24

1860

147

18

میلگرد آذرامین

A3

22.5

1845

148

18

میلگرد ابهر

A3

24

1805

149

18

میلگرد هیربد

A3

24

1800

150

18

میلگرد امیرکبیر

A3

24

1830

151

18

میلگرد آریاذوب

A3

24

1800

152

18

میلگرد نیشابور

A3

24

1860

153

18

میلگرد زاگرس

A3

24

1820

154

18

میلگرد پرشین

A3

24

1810

155

18

میلگرد یزد

A3

24

1790

156

18

میلگرد میانه

A3

24

1855

157

18

میلگرد شاهرود

A3

24

1850

158

18

میلگرد کوثر

A3

24

1830

159

18

میلگرد الوند

A2

24

1750

160

18

میلگرد آریان

A2

24

1790

161

20

میلگرد پرشین

A3

30

1805

162

20

میلگرد آذرامین

A3

28.5

1845

163

20

میلگرد آریاذوب

A3

30

1800

164

20

میلگرد زاگرس

A3

30

1825

165

20

میلگرد نیشابور

A3

30

1860

166

20

میلگرد شاهرود

A3

30

1850

167

20

میلگرد میانه

A3

30

1855

168

20

میلگرد کوثر

A3

30

1830

169

20

میلگرد نطنز

A3

30

170

20

میلگرد اصفهان

A3

30

1860

171

20

میلگرد الوند

A2

30

1750

172

20

میلگرد البرز

A3

30

1820

173

20

میلگرد امیرکبیر

A3

30

1800

174

20

میلگرد آریان

A2

30

1790

175

20

میلگرد هیربد

A3

30

1810

176

22

میلگرد نیشابور

A3

36

1860

177

22

میلگرد میانه

A3

36

1855

178

22

میلگرد آذرامین

A3

36

1845

179

22

میلگرد زاگرس

A3

36

1820

180

22

میلگرد آریاذوب

A3

36

1800

181

22

میلگرد اصفهان

A3

36

1860

182

22

میلگرد کوثر

A3

36

1845

183

22

میلگرد هیربد

A3

36

1800

184

25

میلگرد آذرامین

A3

47

1845

185

25

میلگرد نیشابور

A3

47

1860

186

25

میلگرد اصفهان

A3

47

1860

187

25

میلگرد میانه

A3

47

1855

188

25

میلگرد کوثر

A3

47

1845

189

25

میلگرد زاگرس

A3

47

1810

190

25

میلگرد هیربد

A3

47

1800

191

28

میلگرد نیشابور

A3

56

1860

192

28

میلگرد آذرامین

A3

56

1845

193

28

میلگرد کوثر

A3

56

1840

194

28

میلگرد کاشان

A3

56

1865

195

32

میلگرد اصفهان

A3

75

1860

196

32

میلگرد آذرامین

A3

75

1845

197

32

میلگرد کاشان

A3

75

1865

«قیمت محصولات برحسب شاخه و به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]