قیمت میلگرد

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۱۲ تیر ۱۳۹۴

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصول قیمت وزن-کیلو ترخیص استاندارد طول-متر
میلگرد 5.5 چین

1,680 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
میلگرد 5.5 کاشان

1,665 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
میلگرد 6.5 کاشان

1,665 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
میلگرد 6.5 چین

1,660 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
میلگرد 6.5 نطنز

1,650 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
میلگرد 8
میلگرد 8 قزوین

1,550 تومان

6 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 8 هیربد

1,580 تومان

6 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 8 آذرامین

1,630 تومان

5 کارخانه تبریز A2 12
میلگرد 8 کاشان

1,685 تومان

2000 بنگاه تهران A2 کلاف
میلگرد 8 الیگودرز

1,630 تومان

2000 بنگاه تهران A2 کلاف
میلگرد 10
میلگرد 10 آذرامین

1,610 تومان

7 کارخانه تبریز A2 12
میلگرد 10 آرین

1,505 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 10 ابهر

1,475 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
میلگرد ساده 10

1,580 تومان

4 بنگاه تهران A2 6
میلگرد 10 امیرکبیر

1,555 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 10 کاشان

1,550 تومان

2000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
میلگرد 10 کاشان

1,530 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 10 پارس

1,490 تومان

7 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 10 قزوین

1,490 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
 میلگرد 12
میلگرد 12 آذرامین

1,570 تومان

10 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 12 ابهر

1,490 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 12 پرشین

1,515 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 12 نیشابور

1,540 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 12 تاکستان

1,510 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 12 امیرکبیر

1,515 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 12 شمس

1,490 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 12 کاشان

1,545 تومان

11 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 12 قزوین

1,470 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
 میلگرد 14
میلگرد 14 آذرامین

1,550 تومان

14 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 14 امیرکبیر

1,450 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 14 زاگرس

1,460 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 14 پرشین

1,450 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 14 شاهرود

1,460 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 14 آریا ذوب

1,450 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 14 نیشابور

1,520 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 14 میانه

1,520 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 14 ابهر

1,460 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 14 کاشان

1,520 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 14 آرین

1,460 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
 میلگرد 16
میلگرد 16 آذرامین

1,550 تومان

18 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 16 اصفهان

1,520 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 شاهرود

1,460 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 آریا ذوب

1,450 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 پرشین

1,450 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 الوند

1,450 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 16 امیرکبیر

1,450 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 هیربد

1,440 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 شمس

1,440 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 16 ابهر

1,460 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 نیشابور

1,520 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 تبریز

1,465 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 16 کاشان

1,520 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 18
میلگرد 18 اصفهان

1,520 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 آذرامین

1,550 تومان

23 کارخانه تبریز A3 12
با ما تماس بگیرید

رایگان!

24 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 18 هیربد

1,450 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 امیرکبیر

1,455 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 آریا ذوب

1,450 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 نیشابور

1,520 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 زاگرس

1,460 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 پرشین

1,450 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 یزد

1,420 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 18 میانه

1,520 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 شاهرود

1,460 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 کوثر

1,460 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 18 الوند

1,450 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 18 کاشان

1,520 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 20
میلگرد 20 پرشین

1,455 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 آذرامین

1,550 تومان

29 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 20 آریا ذوب

1,455 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 زاگرس

1,465 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 نیشابور

1,525 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 شاهرود

1,465 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 آرین

1,465 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 میانه

1,525 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 کوثر

1,465 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 نطنز

1,450 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 اصفهان

1,525 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 الوند

1,455 تومان

30 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 20 البرز

1,455 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 امیرکبیر

1,455 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 20 کاشان

1,525 تومان

30 بنگاه تهران A2 12
میلگرد 20 هیربد

1,455 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22
میلگرد 22 نیشابور

1,520 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 میانه

1,520 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 پرشین

1,450 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 آرین

1,450 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 آذرامین

1,550 تومان

36 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 22 زاگرس

1,460 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 آریا ذوب

1,450 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 اصفهان

1,520 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 کاشان

1,520 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 22 هیربد

1,450 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25
میلگرد 25 آذرامین

1,550 تومان

47 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 25 نیشابور

1,520 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25 امیرکبیر

1,450 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25 پرشین

1,450 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25 اصفهان

1,520 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25 میانه

1,520 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25 آریا ذوب

1,450 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25 کاشان

1,520 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 25 هیربد

1,450 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 28
میلگرد 28 نیشابور

1,520 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 28 آذرامین

1,550 تومان

56 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 28 پرشین

1,450 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 28 کوثر

1,460 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 28 کاشان

1,520 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 32
میلگرد 32 اصفهان

1,530 تومان

75 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 32 آذرامین

1,550 تومان

75 کارخانه تبریز A3 12
میلگرد 32 نیشابور

1,530 تومان

75 بنگاه تهران A3 12
میلگرد 32 کاشان

1,530 تومان

75 بنگاه تهران A3 12
سبد خرید شما خالی است