آخرین بروز رسانی قیمت : دوشنبه 10 شهریور 1393

کد

سایز

محصول برحسب کیلو

نوع

وزن

قیمت-تومان

100

5.5

قیمت میلگرد چین

کلاف

حدود1تن

2100

101

6.5

قیمت میلگرد ملایر

کلاف

حدود1تن

1990

102

6.5

قیمت میلگرد نطنز

کلاف

حدود1تن

2000

103

8

قیمت میلگرد قزوین

شاخه A2

5.5

1890

104

8

قیمت میلگرد هیربد

شاخه A2

5.5

1950

105

8

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A2

5.5

1980

106

8

قیمت میلگرد اهواز

کلاف A3

حدود2تن

1980

107

8

قیمت میلگرد تاکستان

شاخه A2

5.5

1890

108

10

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A2

7.5

1900

109

10

قیمت میلگرد پارس

شاخه A2

7.5

1830

110

10

قیمت میلگرد اردبیل

شاخه A2

7.5

1845

111

10

قیمت میلگرد آرین

شاخه A2

7.5

1840

112

10

قیمت میلگرد امیرکبیر

شاخه A2

7.5

1880

113

10

قیمت میلگرد چین

شاخه A2

7.5

114

10

قیمت میلگرد قزوین

شاخه A2

7.5

1830

115

12

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

11

1875

116

12

قیمت میلگرد هیربد

شاخه A2

11

1840

117

12

قیمت میلگرد تاکستان

شاخه A2

11

1835

118

12

قیمت میلگرد امیرکبیر

شاخه A2

11

1840

119

12

قیمت میلگرد شمس

شاخه A2

11

1830

120

12

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

11

1890

121

12

قیمت میلگرد قزوین

شاخه A2

11

1830

122

14

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

14

1875

123

14

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

14

1850

124

14

قیمت میلگرد زاگرس

شاخه A3

14

1830

125

14

قیمت میلگرد پرشین

شاخه A3

14

1840

126

14

قیمت میلگرد شاهرود

شاخه A3

14

1845

127

14

قیمت میلگرد آریا ذوب

شاخه A3

14

1830

128

14

قیمت میلگرد نیشابور

شاخه A3

14

1855

129

14

قیمت میلگرد میانه

شاخه A3

14

1855

130

14

قیمت میلگرد ابهر

شاخه A3

14

1840

131

14

قیمت میلگرد کاشان

شاخه A3

14

1860

132

14

قیمت میلگرد آریان

شاخه A2

14

1800

133

16

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

19

1875

134

16

قیمت میلگرد اصفهان

شاخه A3

19

1855

135

16

قیمت میلگرد شاهرود

شاخه A3

19

1850

136

16

قیمت میلگرد آریا ذوب

شاخه A3

19

1825

137

16

قیمت میلگرد زاگرس

شاخه A3

19

1830

138

16

قیمت میلگرد الوند

شاخه A3

19

1820

139

16

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

19

1845

140

16

قیمت میلگرد هیربد

شاخه A3

19

1835

141

16

قیمت میلگرد البرز

شاخه A3

19

1820

142

16

قیمت میلگرد ابهر

شاخه A3

19

1820

143

16

قیمت میلگرد نیشابور

شاخه A3

19

1855

144

16

قیمت میلگرد تبریز

شاخه A3

19

1840

145

16

قیمت میلگرد آریان

شاخه A2

19

1790

146

18

قیمت میلگرد اصفهان

شاخه A3

24

1860

147

18

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

24

1860

148

18

قیمت میلگرد البرز

شاخه A3

24

1825

149

18

قیمت میلگرد هیربد

شاخه A3

24

1835

150

18

قیمت میلگرد امیرکبیر

شاخه A3

24

1840

151

18

قیمت میلگرد آریا ذوب

شاخه A3

24

1825

152

18

قیمت میلگرد نیشابور

شاخه A3

24

1860

153

18

قیمت میلگرد زاگرس

شاخه A3

24

1830

154

18

قیمت میلگرد پرشین

شاخه A3

24

1835

155

18

قیمت میلگرد یزد

شاخه A3

24

1800

156

18

قیمت میلگرد میانه

شاخه A3

24

1855

157

18

قیمت میلگرد شاهرود

شاخه A3

24

1850

158

18

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

24

1835

159

18

قیمت میلگرد الوند

شاخه A3

24

1820

160

18

قیمت میلگرد آریان

شاخه A2

24

1790

161

20

قیمت میلگرد پرشین

شاخه A3

30

1835

162

20

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

30

1860

163

20

قیمت میلگرد آریاذوب

شاخه A3

30

1825

164

20

قیمت میلگرد زاگرس

شاخه A3

30

1830

165

20

قیمت میلگرد نیشابور

شاخه A3

30

1860

166

20

قیمت میلگرد شاهرود

شاخه A3

30

1850

167

20

قیمت میلگرد میانه

شاخه A3

30

1855

168

20

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

30

1840

169

20

قیمت میلگرد نطنز

شاخه A3

30

170

20

قیمت میلگرد اصفهان

شاخه A3

30

1860

171

20

قیمت میلگرد الوند

شاخه A3

30

1825

172

20

قیمت میلگرد البرز

شاخه A3

30

1830

173

20

قیمت میلگرد چین

شاخه A3

30

174

20

قیمت میلگرد آریان

شاخه A2

30

1790

175

20

قیمت میلگرد هیربد

شاخه A3

30

1835

176

22

قیمت میلگرد نیشابور

شاخه A3

36

1860

177

22

قیمت میلگرد میانه

شاخه A3

36

1855

178

22

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

36

1860

179

22

قیمت میلگرد زاگرس

شاخه A3

36

1830

180

22

قیمت میلگرد آریاذوب

شاخه A3

36

1830

181

22

قیمت میلگرد اصفهان

شاخه A3

36

1860

182

22

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

36

1845

183

22

قیمت میلگرد هیربد

شاخه A3

36

1830

184

25

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

47

1860

185

25

قیمت میلگرد نیشابور

شاخه A3

47

1860

186

25

قیمت میلگرد اصفهان

شاخه A3

47

1860

187

25

قیمت میلگرد میانه

شاخه A3

47

1855

188

25

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

47

1845

189

25

قیمت میلگرد زاگرس

شاخه A3

47

1835

190

25

قیمت میلگرد هیربد

شاخه A3

47

1830

191

28

قیمت میلگرد نیشابور

شاخه A3

56

1860

192

28

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

56

1860

193

28

قیمت میلگرد کوثر

شاخه A3

56

1840

194

28

قیمت میلگرد کاشان

شاخه A3

56

195

32

قیمت میلگرد اصفهان

شاخه A3

75

1860

196

32

قیمت میلگرد آذرامین

شاخه A3

75

1860

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.