قیمت میلگرد

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

021-66316099 با ما تماس بگیرید

کد محصول قیمت وزن کیلو ترخیص استاندارد طول متر
100 میلگرد 5.5 چین

1,715 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
101 میلگرد 6.5 کاشان

1,715 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
102 میلگرد 6.5 نطنز

1,705 تومان

1000 بنگاه تهران حرارتی کلاف
103 میلگرد 8 قزوین

1,590 تومان

6 بنگاه تهران A2 12
104 میلگرد 8 هیربد

1,600 تومان

6 بنگاه تهران A2 12
105 میلگرد 8 آذر فولاد امین

1,625 تومان

5 کارخانه تبریز A2 12
106 میلگرد 8 کاشان

1,700 تومان

2000 بنگاه تهران A2 کلاف
107 میلگرد 8 الیگودرز

1,650 تومان

2000 بنگاه تهران A2 کلاف
108 میلگرد 10 آذر فولاد امین

1,615 تومان

7 کارخانه تبریز A2 12
109 میلگرد ساده 10

1,655 تومان

4 بنگاه تهران A2 6
110 میلگرد 10 امیرکبیر

1,655 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
111 میلگرد 10 کاشان

1,700 تومان

2000 بنگاه تهران A2 کلاف
112 میلگرد 10 کاشان

1,705 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
113 میلگرد 10 پارس

1,525 تومان

7 بنگاه تهران A2 12
114 میلگرد 10 قزوین

1,530 تومان

8 بنگاه تهران A2 12
115 میلگرد 12 آذر فولاد امین

1,560 تومان

10 کارخانه تبریز A3 12
116 میلگرد 12 هیربد

1,530 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
117 میلگرد 12 تاکستان

1,520 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
118 میلگرد 12 امیرکبیر

1,575 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
119 میلگرد 12 شمس

1,535 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
120 میلگرد 12 کاشان

1,570 تومان

11 بنگاه تهران A3 12
121 میلگرد 12 قزوین

1,530 تومان

11 بنگاه تهران A2 12
122 میلگرد 14 آذر فولاد امین

1,555 تومان

14 کارخانه تبریز A3 12
123 میلگرد 14 امیرکبیر

1,510 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
124 میلگرد 14 زاگرس

1,515 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
125 میلگرد 14 پرشین

1,530 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
126 میلگرد 14 شاهرود

1,530 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
127 میلگرد 14 آریا ذوب

1,515 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
128 میلگرد 14 نیشابور

1,540 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
129 میلگرد 14 میانه

1,540 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
130 میلگرد 14 ابهر

1,490 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
131 میلگرد 14 کاشان

1,540 تومان

14 بنگاه تهران A3 12
132 میلگرد 14 آریان

1,490 تومان

14 بنگاه تهران A2 12
133 میلگرد 16 آذر فولاد امین

1,555 تومان

18 کارخانه تبریز A3 12
134 میلگرد 16 اصفهان

1,545 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
135 میلگرد 16 شاهرود

1,525 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
136 میلگرد 16 آریا ذوب

1,500 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
137 میلگرد 16 پرشین

1,515 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
138 میلگرد 16 الوند

1,500 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
139 میلگرد 16 امیرکبیر

1,510 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
140 میلگرد 16 هیربد

1,500 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
141 میلگرد 16 شمس

1,490 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
142 میلگرد 16 ابهر

1,485 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
143 میلگرد 16 نیشابور

1,535 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
144 میلگرد 16 تبریز

1,510 تومان

19 بنگاه تهران A3 12
145 میلگرد 16 کاشان

1,545 تومان

19 بنگاه تهران A2 12
146 میلگرد 18 اصفهان

1,545 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
147 میلگرد 18 آذر فولاد امین

1,555 تومان

23 کارخانه تبریز A3 12
148 میلگرد 18 چین

1,495 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
149 میلگرد 18 هیربد

1,500 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
150 میلگرد 18 امیرکبیر

1,510 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
151 میلگرد 18 آریا ذوب

1,500 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
152 میلگرد 18 نیشابور

1,535 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
153 میلگرد 18 زاگرس

1,515 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
154 میلگرد 18 پرشین

1,510 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
155 میلگرد 18 یزد

1,495 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
156 میلگرد 18 میانه

1,540 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
157 میلگرد 18 شاهرود

1,530 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
158 میلگرد 18 کوثر

1,520 تومان

24 بنگاه تهران A3 12
159 میلگرد 18 الوند

1,485 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
160 میلگرد 18 کاشان

1,540 تومان

24 بنگاه تهران A2 12
161 میلگرد 20 پرشین

1,505 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
162 میلگرد 20 آذر فولاد امین

1,550 تومان

29 کارخانه تبریز A3 12
163 میلگرد 20 آریا ذوب

1,495 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
164 میلگرد 20 زاگرس

1,505 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
165 میلگرد 20 نیشابور

1,535 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
166 میلگرد 20 شاهرود

1,530 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
167 میلگرد 20 میانه

1,535 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
168 میلگرد 20 کوثر

1,525 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
169 میلگرد 20 نطنز

1,500 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
170 میلگرد 20 اصفهان

1,540 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
171 میلگرد 20 الوند

1,490 تومان

30 بنگاه تهران A2 12
172 میلگرد 20 البرز

1,490 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
173 میلگرد 20 امیرکبیر

1,505 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
174 میلگرد 20 کاشان

1,545 تومان

30 بنگاه تهران A2 12
175 میلگرد 20 هیربد

1,490 تومان

30 بنگاه تهران A3 12
176 میلگرد 22 نیشابور

1,535 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
177 میلگرد 22 میانه

1,535 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
178 میلگرد 22 آذر فولاد امین

1,555 تومان

36 کارخانه تبریز A3 12
179 میلگرد 22 زاگرس

1,515 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
180 میلگرد 22 آریا ذوب

1,500 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
181 میلگرد 22 اصفهان

1,535 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
182 میلگرد 22 کاشان

1,545 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
183 میلگرد 22 هیربد

1,500 تومان

36 بنگاه تهران A3 12
184 میلگرد 25 آذر فولاد امین

1,555 تومان

47 کارخانه تبریز A3 12
185 میلگرد 25 نیشابور

1,535 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
186 میلگرد 25 اصفهان

1,540 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
187 میلگرد 25 میانه

1,540 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
188 میلگرد 25 آریا ذوب

1,500 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
189 میلگرد 25 کاشان

1,545 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
190 میلگرد 25 هیربد

1,500 تومان

47 بنگاه تهران A3 12
191 میلگرد 28 نیشابور

1,535 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
192 میلگرد 28 آذر فولاد امین

1,555 تومان

56 کارخانه تبریز A3 12
193 میلگرد 28 کوثر

1,530 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
194 میلگرد 28 کاشان

1,545 تومان

56 بنگاه تهران A3 12
195 میلگرد 32 اصفهان

1,545 تومان

75 بنگاه تهران A3 12
196 میلگرد 32 آذر فولاد امین

1,555 تومان

75 کارخانه تبریز A3 12
197 میلگرد 32 نیشابور

1,535 تومان

75 بنگاه تهران A3 12
سبد خرید شما خالی است